banner

大事記

奉命西遷,攜出圖書130箱,籌備處遷離南京。

  • 1937-11-19

抗戰軍興,日機襲首都,本館籌備處停止閱覽。

  • 1937-08-15

籌備處正式開放閱覽。

  • 1936-09-01

籌備處遷入南京成賢街館舍辦公。

  • 1936-02-10

奉教育部令接辦中央研究院所屬出版品國際交換處業務。

  • 1934-07-01

教育部核定本館籌備處組織大綱。

  • 1933-04-24

租定南京沙塘園民房為籌備處辦公地點開始籌備工作。

  • 1933-04-21

教育部復令蔣復璁先生為本館籌備處主任。

  • 1933-04-08

教育部派蔣復璁先生為本館籌備處委員。

  • 1933-01-21

大學院召開全國教育會議決議籌設國立中央圖書館。

  • 1928-05-05
共1460筆